Het Graafschap College is nu officieel opleidingsschool!

Na een traject van twee jaar is het zover: het Graafschap College mag zich opleidingsschool noemen, samen met het Rijn IJssel en de lerarenopleiding van de HAN. De naam is: Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek.

Ruim twee jaar geleden is de aspirant-opleidingsschool Arnhem & Achterhoek (A&A) van start gegaan. Het was een logisch vervolg op het keurmerk ‘samenwerkingsschool’ dat het we in 2016 ontvingen. Na een intensieve periode van samenwerken, afstemmen, een proefaudit, een audit en een hoorzitting is in januari de aanvraag ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Een deskundig en formeel door de NVAO ingesteld panel heeft een positief advies gegeven aan de minister van OCW. De minister heeft dat advies overgenomen. Daarmee is de opleidingsschool een feit.

Wat is een opleidingsschool?
Als opleidingsschool leid je leraren in opleiding (lio’ers) en zij-instromers op ín de school; zeker 40% van de opleidingstijd vindt in de praktijk plaats. Dat sluit aan bij de doelstelling om theorie en praktijk nauwer met elkaar in verbinding te brengen, waardoor een inspirerende en krachtige leeromgeving ontstaat. Daarnaast biedt de opleidingsschool een grote variëteit aan leerwerkplekken. Variëteit in beroepen, cultuur, studentenpopulatie, onderwijsconcepten, docentrollen en in locaties binnen een grote regio. Deze verscheidenheid bevordert de ontwikkeling van een breed handelingsrepertoire van de aankomend docent.

Unieke mbo onderwijscultuur
In onze opleidingsschool besteden wij extra aandacht aan de unieke onderwijscultuur binnen het mbo. Startbekwame docenten moeten in staat zijn om aan te sluiten bij het mbo beroepen- en opleidingsveld. Daarnaast leren zij onderwijsbegeleiding af te stemmen op de verschillende doelgroepen en niveaus in het mbo. Lesgeven in het mbo is écht anders dan in het vo. De studenten van de lerarenopleiding maken er nu al in hun eerste jaar kennis mee.


Aly Smelt ontbreekt op de foto

Schoolopleiders, werkplekbegeleiders en stuurgroep
Iedere school kent een team van schoolopleiders en werkplekbegeleiders, die staan onder leiding van een stuurgroep:
Sarien Shkolnik, vicevoorzitter cvb Graafschap College en voorzitter stuurgroep
Ben Geerdink, voorzitter cvb Rijn IJssel
Aly Smelt, voorzitter Instituutsdirectie HAN ILS
Marja Flipse, projectleider HAN
Dirkje Zwama, projectleider Rijn IJssel
Gerdy Hoornenborg, projectleider Graafschap College

Uit het rapport van het NVAO-panel:
‘De visie van de aspirant-opleidingsschool is gebaseerd op vier pijlers: leren in diversiteit, zelfregulatie van de student, continue verbinding van theorie en praktijk en een onderzoekende houding. Het panel constateert dat deze uitgangspunten consequent en consistent terugkomen in alle lagen van de aspirant-opleidingsschool. Ook voor studenten is de visie herkenbaar.’

Het panel sluit het rapport met een positief advies af:
‘Het panel is positief over de kwaliteit van de aspirant-opleidingsschool. De aspirant-opleidingsschool beschikt over een doorleefde gemeenschappelijke visie op opleiden in de school die consistent en consequent terugkomt. De visie is richtinggevend voor het gezamenlijke programma, dat volgens het panel krachtig is vormgegeven. De aspirant-opleidingsschool kent een informele kwaliteitscultuur. De (formele) kwaliteitscyclus dient nog verder uitgewerkt te worden.’

Meer informatie
De Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek is een samenwerking van het Graafschap CollegeRijn IJssel en de lerarenopleiding van de HAN. Voor meer informatie over de opleidingsschool, bekijk de website.