Missie, visie, kernwaarden en -woorden

Missie

Het Graafschap College staat voor hybride, gepersonaliseerd en innovatief (beroeps)onderwijs dat relevant is voor de samenleving en gericht is op een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Vanuit de overtuiging dat iedereen talent en ambitie heeft, biedt het Graafschap College studenten en medewerkers maximaal de gelegenheid om die talenten te ontwikkelen en hiermee aantoonbaar bij te dragen aan een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep, werk en het leven, in iedere levensfase en op elk individueel niveau. Het Graafschap College is zo een belangrijke partner voor leven lang ontwikkelen en draagt daarmee substantieel bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio.

Visie op onderwijs

Het Graafschap College stelt het succes van haar studenten boven alles. Om met het onderwijs blijvend aan te sluiten op de snelle veranderingen van de maatschappij en in het werkveld, werken de onderwijsteams voortdurend aan hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs. Deze drie elementen vormen de kern van onze onderwijsvisie.

Hybride

Schools leren en werkplekleren zijn verweven in één leeromgeving. Studenten leren en werken onder begeleiding in een authentiek werkproces. Wanneer we binnen het Graafschap College spreken over een hybride leeromgeving, dan gaat het over een leeromgeving met een integraal aanbod, waarin school en de beroepspraktijk (fysiek) bij elkaar zijn gebracht. Door het werkveld bij het onderwijsproces te betrekken, wordt de kwaliteit en relevantie van het onderwijs versterkt en wordt de aansluiting van het onderwijs op het werkveld (vice versa) geborgd. De beroepsontwikkeling en de bijbehorende beroepstaken vormen het uitgangspunt van het onderwijs en tijdige beroepsidentificatie bij studenten en motivatie wordt gestimuleerd en ondersteund.

Innovatief

Voor de ontwikkeling van onderwijs zijn nieuwe ideeën en creativiteit essentieel. Er is ruimte om te experimenteren (‘van proberen kan je leren’). Dit vraagt om een flexibele en nieuwsgierige houding van studenten, docenten en werkgevers. Mensen met innovatief gedrag zijn in staat:

  • vooruit te denken en kansen te zien;
  • te bedenken met het werkveld waar in de toekomst behoefte aan is;
  • buiten de bestaande kaders te denken;
  • ideeën voor iets nieuws succesvol over te brengen, zodat ze bewaarheid worden.

Gepersonaliseerd

Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op studenten toegespitste leerprocessen, leerinhouden en studiefaciliteiten. De basis van gepersonaliseerd leren is een goede afstemming tussen het onderwijs en de student met betrekking tot leertempo, ervaring, niveau, kwaliteiten en uitdagingen. Het bieden van ruimte voor de eigenheid van de student staat hierbij centraal.

Kernwaarden en kernwoorden

In het Strategisch Plan 2015-2020 werden vijf kernwaarden vastgelegd, namelijk persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam. Deze kernwaarden hebben aan betekenis niet ingeboet, maar wij hebben ze in het licht van de actualiteit vertaald naar drie kernwoorden. Drie kernwoorden die iedere student en medewerker in de komende jaren als leidraad kan beschouwen: Samen.Leren.Delen.. Samen leren, samen delen en samen leren delen past bij ons én onze regio. Het zijn voor ons ‘werkwoorden’ (woorden waar we iedere dag aan en mee werken); we maken ze tot de kernwoorden van onze strategie.