Bestuursreglement

Het bestuursreglement bevat bepalingen over de werkwijze, de taken en bevoegdheden van het college van bestuur en richtlijnen voor het hanteren van die taken en bevoegdheden. Het reglement is opgesteld binnen het kader van de statuten en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, 1995) en is gebaseerd op de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (MBO Raad, 2014).

Bestuursreglement
Reglement raad van toezicht
Toezichtkader raad van toezicht
Branchecode goed bestuur mbo

Procuratieregeling

In de procuratieregeling staat aangegeven welke functionarissen bevoegd zijn om handelingen uit te voeren namens het Graafschap College: welke functionaris is voor welke handeling bevoegd en binnen welke financiële grenzen.

Procuratieregeling 4.0 januari 2024