Organisatiestructuur

Teams

De teams zijn de basis voor de inrichting van onze organisatie. Het onderwijs wordt uitgevoerd door resultaatgerichte onderwijsteams. Ook de ondersteuning wordt uitgevoerd door teams. Binnen deze teams werken de teamleden intensief samen aan het teamplan. Het teamplan draagt bij aan het sectorplan dat op zijn beurt bijdraagt aan het strategisch beleidsplan van het Graafschap College. Er is veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van het team.

Management

In de onderwijssectoren stuurt een opleidingsmanager één of meerdere onderwijsteams aan en legt verantwoording af aan de sectordirecteur. Daarnaast heeft iedere onderwijssector een sectormanager Bedrijfsvoering die leiding geeft aan het serviceteam binnen die sector. In de sectoren Dienstverlening en Ontwikkeling geven teammanagers leiding aan teams die zich richten op het ‘ontzorgen’ van onderwijsteams en/of het ondersteunen en adviseren van de onderwijssectoren. De opleidingmanagers, de sectormanagers Bedrijfvoering en de teammanagers vertalen het vastgestelde beleid naar het team/de teams waaraan zij leidinggeven.

Sectordirectie

De vier onderwijssectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg, Welzijn & Sport en Educatie & Participatie worden geleid door een sectordirecteur. Ook de twee sectoren Dienstverlening en Ontwikkeling worden door een sectordirecteur geleid. De sectordirecteuren voeren hun beleid uit binnen de kaders die door het college van bestuur zijn vastgesteld en leggen daarover verantwoording af aan het college van bestuur.
Onder de sector Dienstverlening vallen de teams Faciliteiten, Financiën en inkoop, Huisvesting, Informatiebeheer en ICT, Personeelsdienstverlening. Onder de sector Ontwikkeling vallen de teams Marketing en communicatie, Onderwijs- en (ICT-)innovatie, Personeels- en organisatieontwikkeling.

Concerncontrol

Het team Concerncontrol is een onafhankelijk opererend team. In dit team zijn, mede in het licht van ‘good governance’, onder andere de volgende taken ondergebracht: risicomanagement, stuur- & managementinformatie, planning & control, compliance, kwaliteitsborging (inclusief het organiseren van audits) en treasury.

Bestuursondersteuning

Het team Bestuursondersteuning staat onder leiding van de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris ondersteunt het college van bestuur bij haar werkzaamheden en voert onder andere de regie op de voorbereiding van de besluitvorming (inhoudelijk en qua proces), coördineert en bewaakt de governance en besluitvorming. De bestuurssecretaris geeft ook leiding aan het bestuurssecretariaat, de veiligheidscoördinator en de functionaris gegevensbescherming.

College van bestuur

De dagelijkse leiding van het Graafschap College ligt bij het college van bestuur, volgens de richtlijnen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de realisatie van de instellingsopdracht. Het meerjaren strategisch beleidsplan geeft vorm aan de instellingsopdracht.

Studentenraad

Via de studentenraad wordt de inspraak van studenten geregeld. De raad bestaat uit elf leden afkomstig uit de verschillende onderwijssectoren en van de diverse locaties.

Ondernemingsraad

Conform de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB, 2010) beschikt het Graafschap College over een ondernemingsraad (OR). De raad bestaat uit een dagelijks bestuur (drie medewerkers) en tien leden afkomstig uit de zes sectoren. De OR heeft daarnaast per sector een onderdeelcommissie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid en de uitvoering daarvan. Naast statuten en reglementen is de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (2014) de leidraad bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van de informatie die nodig is om de toezichtstaak uit te voeren.