Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van het college van bestuur. Dit gebeurt volgens de code ‘Good Governance’. In het bestuursreglement is vastgelegd voor welke besluiten van het college van bestuur goedkeuring nodig is van de raad van toezicht. In het reglement van de raad van toezicht is de werkwijze van de raad vastgelegd. De toezichtvisie van de raad van toezicht geeft richting aan de invulling van het toezicht en maakt transparant op basis waarvan de raad van toezicht te werk gaat.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • mw. mr. T. Tromp (voorzitter)
  • dhr. L. Fokkinga (lid)
  • mw. R. Zwetsloot (lid)
  • dhr. B. Hidding (lid)
  • mw. prof. dr. M. Rovers (lid)
  • mw. G. Bouman (lid)