Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - Graafschap College

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker | niveau 4 | bol / bbl

Crebocode 25697

 • niveau 4
 • bol, bbl
 • 3 jaar
 • 21-08-2023
 • nee
Het beroep

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker (gpm) kun je naast de kinderopvang ook in een kindcentrum (IKC) werken, waar onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt aangeboden. Je kunt ook aan de slag bij organisaties die opvoedingsondersteuning bieden aan kinderen of pubers, denk bijvoorbeeld aan gezinshuizen binnen de jeugdzorg of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Voor de kinderen die aan jou worden toevertrouwd, bied je een veilige en vertrouwde omgeving. Je draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en hun opvoeding. Je richt je ook op kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Je signaleert eventuele ontwikkelingsachterstanden en stelt een plan van aanpak op. Daarnaast denk je ook mee over de manier waarop de kwaliteit van het werk kan worden verbeterd en voer je ondersteunende taken uit die te maken hebben met het beleid en visie van de organisatie.

Niveau
4
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol)
bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen:

 • In het basisdeel oriënteer je je op de opleiding en het werkveld. Je doet basiskennis op en leert de basisvaardigheden die je nodig hebt voor het uitoefenen van je beroep. Daarnaast worden de generieke vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap aangeboden.
 • In het profieldeel krijg je specifieke kennis en vaardigheden aangeboden die betrekking hebben op het profiel Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
 • De keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen kun je je eigen keuzedeel volgen.

In alle leerjaren van je opleiding loop je stage in de praktijk.

 

De kopopleiding (bol)
bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen:

 • Het basisdeel kent een verdieping op het gebied van kwaliteitszorg.
  Daarnaast worden de generieke vakken Nederlands, Engels en rekenen aangeboden om het vereiste 3F niveau voor Nederlands en rekenen te behalen en voor Engels op A2/B1.
  Voor loopbaan en burgerschap werk je aan de verdieping van je ontwikkeling.
 • In het profieldeel krijg je specifieke kennis en vaardigheden aangeboden die betrekking hebben op het profiel Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
 • Keuzedelen zorgen voor meer verbreding, meer verdieping of bereiden je voor op de doorstroom naar het HBO. Hoeveel keuzedelen je volgt hangt af van de keuzedelen die je hebt afgesloten met je diploma pedagogisch medewerker niveau 3.

Gedurende de kopleiding loop je stage in de praktijk.

 

De opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen:
Tijdens de opleiding leer je voor een groot deel in de praktijk. Daarnaast krijg je te maken met zelfstudie en ga je één dag in de week naar school. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. De dagelijkse beroepspraktijk is het uitgangspunt van het leren op school en in de praktijk. Ook ontwikkel je je verder in Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je, in overleg met je werkgever, in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen.

Examinering

Door examens beoordelen wij of je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Om je diploma te behalen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • Beroepspecifieke eisen: de kerntaken en werkprocessen die in het beroep centraal staan, moet je volgens de norm hebben behaald
 • Keuzedelen: je moet de exameneisen voor de keuzedelen hebben behaald
 • Generieke eisen: de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap moet je volgens de norm hebben behaald
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
21-08-2023
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

 

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten na jouw aanmelding, of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

NB: Voor de bbl gpm zijn vier instroommomenten: augustus, november, januari en april.

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. Onderstaande hbo-opleidingen sluiten goed aan op dit profiel:

 • Social Work
 • Lerarenopleiding
 • Pabo
 • Associate Degree (AD) Pedagogisch Educatief Professional
Versneld/verkort

Kopopleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bol/1,5 jaar, bbl/2 jaar)

Heb je een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3? Dan kun je doorstromen naar de kopopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 en met vrijstellingen de opleiding verkorten tot 1,5 jaar voor de beroepsopleidende leerweg (bol). Je gaat twee dagen naar de opleiding en drie dagen beroepspraktijkvorming (stage).

 

Heb je een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 en een baan binnen de kinderopvang of jeugdzorg? Dan kun je instromen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van de kopopleiding gpm en kan de opleiding door middel van vrijstellingen voor het onderwijs en/of examen worden verkort naar 2 jaar. Je gaat één dag in de week naar de opleiding en hebt een arbeidsovereenkomst van 16 of 20 klokuren.

Er zijn twee instroommomenten voor de kopopleiding gpm: augustus en februari.

 

Beroepsbegeleidende leerweg gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bbl/3 jaar)

De bbl-opleiding duurt 3 jaar. Afhankelijk van je vooropleiding, werkervaring en individuele ontwikkeling is het mogelijk om door vrijstellingen in het onderwijs de opleiding sneller af te ronden. De mogelijkheden tot een versnelling worden tijdens het intakegesprek besproken.

Er zijn twee instroommomenten voor de bbl gpm: augustus en februari.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Personenregister Kinderopvang

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden vraagt een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Bovendien moet je je inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Dit geldt óók voor stagiaires. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen moet zich in dit register inschrijven. Op deze manier kan de overheid medewerkers continu screenen en wordt de veiligheid in de kinderopvang vergroot.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

De opleiding

In het pedagogisch werk en het onderwijs draait het om het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Samen met je collega’s zorg je voor een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving, waarin kinderen/jongeren zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Of je nu op een kinderdagverblijf werkt, specifieke zorg biedt aan kinderen met een beperking of gedragsprobleem of de leraar op de (basis)school ondersteunt bij zijn of haar werkzaamheden. Kinderopvang en onderwijs worden steeds vaker aangeboden op één plek en vanuit eenzelfde pedagogische visie. Denk bijvoorbeeld aan een integraal kindcentrum (IKC) of brede school. Hierdoor kan de ontwikkeling van een kind beter gevolgd en gestimuleerd worden. Wil jij hieraan bijdragen? Kies dan voor de opleiding Pedagogisch werk en onderwijs.

Persoonlijkheid

De opleiding past bij jou als je communicatief vaardig bent, verantwoordelijkheidsgevoel hebt en je goed kunt inleven. Bovendien ben je nieuwsgierig, actief, tactvol en zorgvuldig. Ook ben je sociaal, stabiel en barst je van de energie.

Competenties

Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. Je kunt goed improviseren, enthousiasmeren en motiveren. Het begeleiden van kinderen ligt je goed.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2022-2023 €1.239,-).

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2022 – 2023, Entree en niveau 2: 258,- en niveau 3 en 4: € 624,-).

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

 

Leerjaar 1
• Boeken en licenties: tussen € 450,- en € 500,-
Totaal: tussen € 450,- en € 500,-

 

Leerjaar 2
• Boeken en licenties : tussen € 260,- en € 400,-
• Keuzedeel pabo rond de: € 110,-
Totaal: tussen € 370,- en € 510,-

 

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 60,- en € 70,-
• Keuzedeel hbo rond de: € 20,-
Totaal: tussen € 80,- en € 90,-

 

Onderwijsbenodigdheden bol kopopleiding:

 

Leerjaar 1
• Boeken en licenties: € 360,- en € 370,-
Totaal: tussen € 360,- en € 370,-

 

Leerjaar 2
• Boeken en licenties: € 160,- en € 170,-
Totaal: tussen € 160,- en € 170,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

 

Leerjaar 1 (zij-instroom) / doorstroom niveau 3 naar niveau 4
• Boeken en licenties: tussen € 390,- en € 460,-
Totaal: tussen €390,- en € 460,-

 

Leerjaar 2 (zij-instroom) / doorstroom niveau 3 naar niveau 4
• Boeken en licenties: tussen € 260,- en € 270,-
Totaal: tussen €260,- en € 270,-

 

Leerjaar 3 (zij-instroom) / doorstroom niveau 3 naar niveau 4
• Boeken en licenties: tussen € 10,- en € 50,-
Totaal: tussen €10,- en € 50,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemakkelijk overstappen

Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een gezamenlijk deel. Dit betekent dat je samen met studenten van aanverwante profielen grotendeels dezelfde onderwijsinhoud volgt. Het voordeel is dat je tijdens het gezamenlijke deel gemakkelijk kunt overstappen naar een van de profielen zoals Onderwijsassistent (niveau 4) en Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3).

Twijfel je dus nog tussen een van bovenstaande profielen? Geen probleem! Je kunt bij ons gemakkelijk overstappen.

Persoonlijke begeleiding

Vanaf de start van je opleiding tot aan je diplomering heb je een studieloopbaanbegeleider/coach (slb’er/leercoach). Deze geeft je ondersteuning gericht op jouw loopbaanwens, bijvoorbeeld bij je beroepsontwikkeling of je persoonlijke ontwikkeling.

Internationaal

Jij wil je grenzen verleggen? Dat kan in deze opleiding. Er is veel aandacht voor internationalisering. Dan leer je niet alleen de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor je toekomstige beroep of vervolgopleiding. Je krijgt bij ons ook de mogelijkheid om je kennis te verbreden, te verdiepen en ervaring op te doen in het buitenland door een internationale stage in bijvoorbeeld Spanje, Italië of Duitsland. Ook kun je deelnemen aan studentenuitwisselingen in de Euregio (Duitsland) of studiereizen naar Londen of Berlijn.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

 

Associate Degree opleiding

Het Graafschap College heeft samen met Iselinge Hogeschool een nieuwe opleiding ontwikkeld: Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Deze tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau 5 leert je over de grenzen van je eigen vakgebied kijken en een voortrekkersrol te vervullen in de samenwerking met andere professionals. Afhankelijk van het onderwerp krijg je les van docenten van het Graafschap College of Iselinge Hogeschool. Je kunt je aanmelden voor de Ad-opleiding wanneer je de opleiding onderwijsassistent/pedagogisch medewerker kinderopvang/gespecialiseerd pedagogisch medewerker/sociaal cultureel werk/sport- en bewegingscoördinator hebt afgerond. 

De Ad-opleiding biedt goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding, zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Gerelateerde profielen