Wettelijke opleidingseisen pedagogisch medewerkers kinderopvang veranderen

Puck&Co en Graafschap College Werkt werken samen

Vanaf 1 januari 2025 stelt de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) aangescherpte en aanvullende opleidingseisen aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. De eisen hebben betrekking op het niveau van de mondelinge taalvaardigheid en, in sommige gevallen, de leesvaardigheid van medewerkers. Daarnaast moeten pedagogisch medewerkers die werken met baby’s daar specifiek voor zijn opgeleid. Dit met als doel de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren en het taalniveau van kinderen te bevorderen. De wetswijziging heeft een behoorlijke impact op kinderopvangorganisaties. Kindercentra Puck&Co bereidt zich al geruime tijd voor op de aankomende wetswijziging en heeft voor het bijscholen van medewerkers onder andere samenwerking gezocht met Graafschap College Werkt.

“Bij Puck&Co werken 220 pedagogisch medewerkers. Van deze medewerkers kan een deel via het diploma laten zien dat zij voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Echter, voor de overige medewerkers geldt dat zij, op basis van hun huidige diploma, niet meer volledig voldoen”, begint Joshi Woudenberg, beleidsmedewerker stage en opleidingen bij Puck&Co. Om deze medewerkers ook na 1 januari volgend jaar te kunnen inzetten, is het noodzakelijk dat zij een waardepapier behalen waarmee zij kunnen aantonen aan de nieuwe opleidingseisen te voldoen. Om dit te realiseren, kwam Joshi in contact met Pim Duenk, relatieadviseur van Graafschap College Werkt voor de sector Zorg, Welzijn & Sport. “We hebben de wettelijke eisen in kaart gebracht en uitgebreid besproken wat de wensen en behoeften van Puck&Co zijn. Vervolgens hebben we gezamenlijk een maatwerktraject ontwikkeld, waarmee een medewerker kan bewijzen aan de aangescherpte en aanvullende wettelijke eisen te voldoen. Omdat wij beiden vanuit een ander perspectief kijken, was het waardevol om hierin samen op te trekken”, vertelt Pim.

Flexibele inzetbaarheid

Puck&Co vindt het belangrijk dat medewerkers ook in de toekomst flexibel inzetbaar blijven. “Voor pedagogisch medewerkers op een babygroep, peutergroep of buitenschoolse opvang (bso) gelden deels andere wettelijke eisen. Voor ons is het van belang dat onze medewerkers op alle groepen kunnen worden ingezet. Een pedagogisch medewerker van de peutergroep moet bijvoorbeeld kunnen invallen op een babygroep en een medewerker van de bso moet ook op de groep kunnen staan als er een gezamenlijke activiteit met de peutergroep op de planning staat. Dat betekent in principe dat al onze pedagogisch medewerkers standaard aan alle wettelijke taaleisen moeten voldoen. Natuurlijk houden we er rekening mee dat dit niet voor al onze medewerkers haalbaar is, dus er worden soms uitzonderingen gemaakt. Medewerkers kwalificeren zich dan alleen voor een specifieke opvangsoort, bijvoorbeeld alleen voor de bso”, legt Joshi uit.

Bijscholingstraject

“Met die wens in het achterhoofd zijn we aan de slag gegaan. We hebben ons gefocust op de vernieuwde taaleisen. We zijn begonnen om het taalniveau, zowel de mondelinge taalvaardigheid als de leesvaardigheid, te bepalen. De medewerkers van Puck&Co hebben examen gedaan. Degenen die geslaagd waren, kregen het waardepapier uitgereikt. Voor de medewerkers die het examen niet haalden, hebben we een bijscholingstraject opgezet. Dit traject bestond uit een aantal lessen bij ons op school, een oefentoets en een examen”, vertelt Pim.

Aandacht voor persoonlijke omstandigheden

Joshi: “De gevolgen van de nieuwe wetgeving zorgen voor spanning bij onze medewerkers. Bijvoorbeeld bij medewerkers die al lang werkzaam zijn in de kinderopvang. Hun werk doen ze al jaren goed, maar nu worden andere eisen aan hen gesteld. Ze voelen druk om het examen te halen. Ik vind dat Graafschap College Werkt hier in het traject goed op heeft ingespeeld. In de lessen was namelijk niet alleen aandacht voor de taalvaardigheid, maar ook voor het wegnemen van spanning. Er is nog een handjevol medewerkers dat, na het volgen van het opleidingstraject, niet is geslaagd voor het examen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit alsnog gaat lukken. Het is prettig dat Graafschap College Werkt ook daarin met ons meedenkt, rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van mensen en op basis daarvan maatwerk biedt.”

Meer dan alleen een opleider

Pim is blij dat Joshi dit zo heeft ervaren: “Als Graafschap College Werkt willen we meer zijn dan alleen een opleider die in beeld komt als er een concrete scholingsvraag ligt. De focus ligt echt op het zijn van een gesprekspartner die meedenkt en organisaties uitdaagt om na te denken over in- en externe ontwikkelingen en wat deze concreet betekenen voor een leven lang ontwikkelen. Dit om uiteindelijk zo goed mogelijk aan te sluiten op de scholingsvraag van de organisatie of het individu. Samen met een bedrijf of instelling gaan we op zoek naar een passend antwoord. Om tot een juiste aanpak te komen, is vaak maatwerk nodig. Ook zijn we flexibel als het gaat om de plek waar en het moment waarop we een opleiding, training of cursus uitvoeren.”

Keuzedeel ‘Specialist babyontwikkeling’

De nieuwe wettelijke taaleisen die aan een pedagogisch medewerker worden gesteld, zijn inmiddels ook verwerkt in de reguliere opleiding bij het Graafschap College. Alle studenten die nu hun diploma halen, voldoen aan de gestelde eisen. “In samenwerking met Iselinge Hogeschool hebben we inmiddels ook het al bestaande keuzedeel ‘Specialist babyontwikkeling’ doorontwikkeld. In dit keuzedeel is er onder andere aandacht voor de ontwikkeling van, interactievaardigheden met en het creëren van een rijke speel- en leeromgeving voor baby’s. Het keuzedeel kunnen we aanbieden aan kinderopvangorganisaties die hun pedagogisch medewerkers op de babygroepen op dit gebied willen scholen”, aldus Pim.

Korte lijntjes en maatwerk

Terugkijkend is Joshi tevreden over de samenwerking met Graafschap College Werkt. “In het begin was het best een ontdekkingstocht om helder te krijgen wat de nieuwe wetgeving voor ons betekent en onze wensen en behoeften te inventariseren. Pim heeft vanaf het begin met ons meegedacht. De lijntjes met hem waren kort. Ik heb ervaren dat er meer mogelijk is bij Graafschap College Werkt en dat er rekening wordt gehouden met onze voorkeuren”, vertelt Joshi. Ze vervolgt: “We hebben elkaar ook nodig. Het is belangrijk dat er goed opgeleide beroepskrachten op de arbeidsmarkt komen. Daarvoor moeten we duidelijk aangeven aan welke eisen onze medewerkers moeten voldoen.” Joshi ziet ook in de toekomst samenwerkingsmogelijkheden met Graafschap College Werkt. “Binnen de kinderopvang moeten we voortdurend inspelen op ontwikkelingen. Dat vraagt wat van onze medewerkers. We moeten hun handvatten bieden om flexibel in te spelen op ontwikkelingen en veranderingen. Scholing kan daarbij helpen. Het is belangrijk dat Puck&Co en Graafschap College Werkt elkaar blijven vinden in de dynamische wereld tussen onderwijs en praktijk”, sluit Joshi af.

Wil je meer weten over Graafschap College Werkt? Je vindt hier meer informatie. Heb je een (individuele) scholingsvraag? Neem contact op met onze adviseurs.