Taal en Werk - Graafschap College

Taal en Werk

Individuele aanmelding

 • Educatie & Participatie
 • 10-09-2024
 • € 700,- cursusgeld

De cursus

In deze cursus leer je als (arbeids)migrant beter Nederlands spreken. Je leert Nederlandse woorden en begrippen, vooral om je werk beter te kunnen doen of makkelijker werk te kunnen vinden. De nadruk ligt op spreken en luisteren.

Doelgroep

Arbeidsmigranten of nieuwkomers die (beter) Nederlands willen leren en niet meer inburgeringsplichtig zijn.

Duur
Twintig wekelijkse bijeenkomsten van twee uur (19.00 - 21.00 uur)
Opbouw

In twintig bijeenkomsten leer je beter spreken en luisteren in het Nederlands. Ook leer je meer Nederlandse woorden begrijpen en gebruiken. Het gaat vooral om taal die nodig is op de werkvloer. Ook besteden we aandacht aan veel voorkomende woorden op de werkvloer, hygiënevoorschriften en veiligheid.

Aan het begin van de cursus kijken we eerst naar jouw taalniveau. We doen een uitgebreid intakegesprek en een niveautoets om dit te bepalen.

We starten met een groep beginners (A0/A1). Bij voldoende aanmeldingen breiden we dit uit naar A2, B1, B2. Op advies van de docent kun je doorstromen naar het niveau dat passend is bij jouw taalniveau. Je volgt dus de lessen op jouw eigen niveau en leert in je eigen tempo.

Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Sector
Educatie & Participatie
Startdatum
10-09-2024
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
15
Kosten

€ 700,- cursusgeld

Overige kosten

Kosten intake € 180,-
Kosten lesmateriaal € 69,-

Vervolgmogelijkheden

Na deze cursus zijn er mogelijkheden om verder te leren en door te stromen naar een hoger taalniveau.

Overige informatie

Zelfstudie twee uur per bijeenkomst.

Contactpersoon

Wil je meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te
   verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de
   algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en
   vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch
   of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft
   aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van
   Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na
   factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of
   aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap
    Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   • De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   • Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   • Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   • In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   • Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.