Specialist baby-ontwikkeling (IKK-erkende scholing) - Graafschap College

Specialist baby-ontwikkeling (IKK-erkende scholing)

K1266

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 23-09-2024
  24-02-2025
 • € 1.200,- inclusief lesmateriaal en examenkosten

De cursus

Wil jij jezelf specialiseren in het werken met baby’s en een bijdrage leveren aan de kwaliteit in de kinderopvang? Dan is de IKK-erkende cursus Specialist baby-ontwikkeling iets voor jou!

De cursus richt zich op de volgende onderwerpen: de mijlpalen op alle ontwikkelingsgebieden van 0 tot 18 maanden, het volgen en stimuleren van de brede ontwikkeling van baby’s, non-verbale en verbale communicatie met baby’s en taalrijke interactie tussen pedagogisch medewerker en baby.

Tijdens de cursus is er ook aandacht voor het basisbevestigend dragen en tillen van een baby, de taal van huilen, pre- en perinatale ontwikkeling en Shantala babymassage.

Doelgroep

Graafschap College Werkt en Iselinge Hogeschool starten samen met de cursus Specialist baby-ontwikkeling. De cursus is specifiek voor pedagogisch medewerkers (in opleiding) ontwikkeld en wordt verzorgd door vakexperts.

Duur
Acht dagdelen van drie uur (18.30-21.30 uur)
Opbouw

Ontwikkelingspsychologie

 • Pre- en perinatale ontwikkeling (de ontwikkeling vanaf de conceptie t/m de geboorte)
 • Kennis van de cognitieve, fysieke, zintuigelijke, sociaal-emotionele en taalontwikkeling/mijlpalen en van de ontwikkeling van fijne en grove motoriek
 • Breinontwikkeling, positieve interactie en de invloed op het brein en stressreductie
 • Hechtingsrelatie
 • Visie op baby’s en babyopvang

Interactievaardigheden

Sensitief responsief

 • Omgaan met verschillende temperamenten
 • Verbale en non-verbale signalen herkennen, begrijpen en hier op inspelen
 • De ontwikkeling volgen en daar op inspelen, rekening houden met de eigenheid
 • Onverdeelde aandacht tijdens verzorgingsmomenten
 • Persoonlijk plan per kind
 • Draagdoek knopen, dragen en basisbevestigend dragen van baby’s
 • Omgaan met huilen bij baby’s
 • Babymassage

Respect voor de autonomie

 • Respectvolle manier van verzorgen
 • Handelingen vooraf benoemen en duidelijk afsluiten
 • Tiltechnieken – basisbevestigend dragen
 • Respectvol corrigeren conform de leeftijd
 • Eigenheid van ieder kind onderzoeken, waarderen en hier op inspelen
 • Verzorgen

Structuur en duidelijkheid

 • Inspelen op slaap-waakritme
 • Voorspelbare structuur
 • Dagprogramma, babyvolgend werken
 • Persoonlijk plan op alle ontwikkelingsfacetten
 • Rust & regelmaat creëren

Praten en uitleggen

 • Interactief lezen, taalrijk
 • Actief communiceren
 • Babygebarentaal

Ontwikkelingsstimulering / spelen

 • Spel en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de ontwikkelingsfase (pasgeborene, de roller, de kruiper en de loper)
 • Activiteiten aanbieden op brede ontwikkeling en individuele behoefte
 • Spel en ontwikkelingsmaterialen aanbieden passend bij de ontwikkeling en behoefte
 • Een rijke speelleeromgeving creëren die recht doet aan de brede ontwikkeling en behoeftes van baby’s
 • De ontwikkeling tijdens het dagprogramma stimuleren
 • Kansen grijpen om de ontwikkeling te stimuleren
 • Zone van naaste ontwikkeling
 • Belemmeringen en bijzonderheden in de ontwikkeling observeren en signaleren en gepaste actie ondernemen
 • Methodisch werken aan de ontwikkeling
 • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

Begeleiden onderlinge interactie

 • Onderlinge interacties stimuleren en begeleiden, rekening houdend met de behoefte van elke baby
 • Omgaan met dynamiek tussen kinderen 0-18 maanden

Communiceren met ouders

 • Driehoek ouder – pedagogisch medewerker – kind
 • Intake voeren en afstemmen op de ontwikkeling
 • Overdrachten

Jijzelf als (G)PM’er in de babyopvang

 • Bewust van eigen invloed
 • Zorgen voor jezelf


Vorm van het examen

Het sluitstuk van de cursus is een afsluitende opdracht en examengesprek specifiek voor de Specialist baby-ontwikkeling. In dit examengesprek laat de deelnemer zien een bewust bekwame Specialist baby-ontwikkeling te zijn en de basisbeginselen van Shantala babymassage juist te kunnen toepassen.

Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
23-09-2024
24-02-2025
Minimaal aantal deelnemers
10
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de cursus gegeven
Gecertificeerd trainer/docent
Kosten

€ 1.200,- inclusief lesmateriaal en examenkosten

Overige informatie

Lesdata
Groep 1: 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december 2024 en 13 januari 2025.
Groep 2: 24 februari, 10 of 17 maart en 24 maart, 7 en 14 april, 12 en 19 mei, 2 juni 2025.

 

Voorwaarden deelname
– werkt minimaal 1 dag(deel) met minimaal twee baby’s (0-18 mnd)
– zelfdiscipline in verband met zelfstudie en praktijkopdrachten
– digitaal vaardig en in bezit van PC/laptop
– actieve houding

Contactpersoon

Wil je meer informatie, neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te
   verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de
   algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en
   vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch
   of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft
   aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van
   Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na
   factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of
   aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap
    Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   • De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   • Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   • Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   • In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   • Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.