Sportmassage (NGS) - Graafschap College

Sportmassage (NGS)

K1110

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 10-09-2024
 • € 1.195,-

De opleiding

De sportmasseur zet zich beroepsmatig of in een vrijwilligerssetting in op het gebied van het begeleiden van sporters. Uitgangspunt van het handelen van de sportmasseur is het treffen van maatregelen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de sporter en ter voorkoming van (herhaling van) blessures. De voornaamste handelingen van een sportmasseur zijn het onderzoeken, masseren, tapen/bandageren en adviseren van de sporter. De sportmasseur kan zich inleven in de sporter en toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

 

Vereiste vooropleiding/ervaring voor dit keuzedeel:
niveau 4-werk- endenkniveau.
– enige kennis van anatomie en fysiologie is een pré.

Doelgroep

Deelnemers die affiniteit hebben met sporters en beroepsmatig of als vrijwilliger aan de slag willen als sportmasseur binnen een sportvereniging, sportschool, eigen bedrijf, wellnessbranche of schoonheidssalon.

Duur
Ongeveer dertig bijeenkomsten van 15.00 tot 19.00 uur
Opbouw

Het keuzedeel Sportmassage is opgebouwd rond de volgende 7 werkprocessen:

1. Een beroepsspecifiek onderzoek uitvoeren
2. Opstellen van een plan van aanpak
3. Uitvoeren van diverse sportmassages
4. Tapen en bandageren
5. Voorlichting geven, adviseren en zo nodig doorverwijzen
6. Registreren en gegevens vastleggen
7. Werkwijze evalueren en desgewenst bijstellen

 

Vorm van het examen:
– theorietoetsen
– portfolio
– praktijkexamen
Theorietoetsen en portfolio moeten met voldoende zijn beoordeeld om te worden toegelaten tot het praktijkexamen.

 

Aantal bijeenkomsten: ± 30 avonden verdeeld over een periode van 40 weken.
Studielast totaal: 480 klokuren.
Lesuren: 120 uur.
Zelfstudie: 240 uur.
Bpv/stage: 120 uur.

Bewijsstuk
Diploma
Toelichting bewijsstuk
Branche-diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
10-09-2024
Minimaal aantal deelnemers
12
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de opleiding gegeven

Eline Grevers en Mirjam van Loo zijn naast erkend docent sportmassage beiden ook gediplomeerd fysiotherapeut.

Het Graafschap College is een door NGS erkende opleiding voor sportmassage.

Kosten

€ 1.195,-

Overige kosten

Lesmateriaal theorie: € 65,-
Lesmateriaal praktijk: € 40,- (massageolie, tape)
Examenkosten NGS: € 320,-

Voor informatie over kosten voor herkansingen zie:
https://www.ngsmassage.nl/ngs-examen/data-locatie-en-kosten-ngs-toetsing

 

Overige informatie

Afhankelijk van vooropleiding en ervaring kan het te volgen programma worden aangepast.

Indien de deelnemers nog niet in het bezit zijn van een EHSBO of MFA diploma en reanimatie dan dienen zij dat aanvullend nog te volgen c.q. te behalen, voorafgaand aan het afleggen van het praktijkexamen.

Contactpersoon

Wil je meer informatie neem dan contact op met:

Coen Lavalaye via c.lavalaye@graafschapcollege.nl

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging, de overeenkomst ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. Retournering van al verstuurde materialen, komt wel voor eigen rekening van de cursist. Het ontbinden kan per e-mail aan hetzelfde e-mailadres als waar vandaan de schriftelijke bevestiging is gestuurd.