NEN 9140 - Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen VP - Graafschap College

NEN 9140 – Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen VP

 • Techniek & Informatica
 • Op dit moment is nog geen nieuwe startdatum bekend. Neem contact op met onze adviseur.
 • € 295,- incl. lesmateriaal en maaltijd (vrijgesteld van btw)

De cursus

De veiligheidsnorm NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen. Het doel van de cursus is het verbeteren van kennis en vaardigheden om diverse werkzaamheden aan e-voertuigen verantwoord te kunnen uitvoeren.

Deelnemers die de eindtoets met voldoende resultaat afleggen, ontvangen een certificaat Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen volgens de NEN 9140 VP. Je werkgever kan je, eventueel na verdere instructie, mogelijk aanwijzen als vakbekwaam persoon.

Doelgroep

Automonteurs die werken aan elektrische en hybride voertuigen en die beschikken over een mbo-diploma niveau 2/3 (Eerste) (bedrijfs)autotechnicus, die willen worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). Je dient al over voldoende systeemkennis van e-voertuigen te beschikken om aan de cursus te kunnen deelnemen.

Duur
Eén bijeenkomst van zes uur (middag en avond)
Opbouw

Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zijn:

• onderhoud, reparaties en eenvoudige diagnose aan EV-componenten en -systemen uitvoeren
• het HV-systeem onderbreken volgens de voorschriften van de fabrikant
• het HV-systeem controleren op spanningsloosheid
• de veiligheid van de eigen werkplek vaststellen
• de veiligheid van een e-voertuig vaststellen, in relatie met het werk dat aan, met of nabij het e-voertuig moet worden uitgevoerd

De cursus bestaat uit theorie en een praktijkdemonstratie.

Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Toelichting bewijsstuk
Als je de eindtoets maakt en met voldoende resultaat aflegt, ontvang je het certificaat Veilig werken aan elektrische en hybride voeruigen volgens NEN 9140 VP
Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
Op dit moment is nog geen nieuwe startdatum bekend. Neem contact op met onze adviseur.
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
12
Kosten

€ 295,- incl. lesmateriaal en maaltijd (vrijgesteld van btw)

Contactpersoon

Wil je meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met:

Maurice Velthorst
Adviseur
 088 324 19 30

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.