NEN 3140 - Veilig werken aan elektrotechnische installaties - Graafschap College

NEN 3140 – Veilig werken aan elektrotechnische installaties

NEN 3140

 • 23-12-2022
 • De kosten van de cursus bedragen € 335,00, exclusief 21% BTW, inclusief lunch.

De cursus

Volgens de NEN 3140 moeten medewerkers die aan elektrische installaties werken periodiek worden geschoold. Het doel van de NEN 3140 is om de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die in de buurt van elektrische installaties (eenvoudige) werkzaamheden uitvoert.

Duur
De cursus omvat 1 dag (van 9.00-16.00 uur).
Opbouw

Onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn:

 • Juridisch kader
 • Veiligheidsnormen
 • Ongevallen
 • Aanwijzingen
 • Laagspanning en kortsluitvermogen
 • Werkmethoden
 • Toezicht
 • Spanningsloos werken
 • Onder spanning werken
 • Werken aan accu`s
 • Meten
 • Bediening en vervanging
 • Inspectie van installaties
 • Elektrische arbeidsmiddelen

In de cursus wordt aandacht besteed aan theorie en praktijk (demonstratie).

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Indien de deelnemers de eindtoets met voldoende resultaat behalen, ontvangen zij een bewijs van deelname Veilig werken aan elektrotechnische installaties volgens de NEN 3140. De werkgever dient de medewerker aan te wijzen, eventueel na verdere instructie, als voldoende onderricht of vakbekwaam persoon.
Startdatum
23-12-2022
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
12
Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 335,00, exclusief 21% BTW, inclusief lunch.

Overige informatie

De cursus wordt gegeven in samenwerking met:

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met:

Maurice Velthorst
Senior adviseur
 088 324 19 30

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.