Nederlands op de werkvloer - Graafschap College

Nederlands op de werkvloer

 • Na de intakeprocedure stellen we in overleg vast uit hoeveel lessen de training zal bestaan.
 • Educatie & Participatie
 • We bepalen in overleg wat de startdatum is en op welk dagdeel de training plaatsvindt.
 • Op basis van de leervraag van de deelnemers en de wensen van de werkgever stellen wij per maatwerktraject een offerte op.  

De training

De training Nederlands op de werkvloer richt zich vooral op het communiceren met collega’s en/of klanten en het begrijpen en naleven van veiligheidsinstructies in de Nederlandse taal.

Werknemers kunnen zich zelf voor deze training aanmelden, maar in de meeste gevallen meldt de werkgever een groep werknemers aan.  

Op basis van de leervraag van de werknemers en de wensen van de werkgever stellen we een maatwerkprogramma vast. Hebben de deelnemers een laag taalniveau, dan zal de focus liggen op de vaardigheden spreken, luisteren en begrijpen en op het uitbreiden van de woordenschat. Bij deelnemers met een taalniveau dat al wat hoger is, komen ook vaktaal en werknemersvaardigheden aan bod.  

De training kan incompany worden verzorgd, wat als voordeel heeft dat de deelnemers geen extra tijd kwijt zijn aan reizen. Mocht je als werkgever slechts 1 of enkele werknemers de training willen laten volgen, dan bestaat de mogelijkheid om de training op een externe locatie te organiseren. Deelnemers uit verschillende bedrijven volgen de training dan gezamenlijk. 

Doelgroep

De training richt zich op volwassen werknemers die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands (de zogenaamde NT2’ers) en die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om hun werkzaamheden veilig en correct uit te voeren.
In overleg kunnen we de training ook richten op moedertaalsprekers die moeite hebben met basisvaardigheden (“laaggeletterden”).  

Duur
Na de intakeprocedure stellen we in overleg vast uit hoeveel lessen de training zal bestaan.
Opbouw

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Spreek- en luistervaardigheid (Nederlandse taal)
 • Lezen en begrijpen van veiligheidsinstructies
 • Specifieke vaktechnische termen
Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Sector
Educatie & Participatie
Startdatum
We bepalen in overleg wat de startdatum is en op welk dagdeel de training plaatsvindt.
Kosten

Op basis van de leervraag van de deelnemers en de wensen van de werkgever stellen wij per maatwerktraject een offerte op.  

Contactpersoon

Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met:

Leon ten Elshof
Léon ten Elshof
Adviseur
 0314 353 500
 06 405 212 89
Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.