KNVB Voetbalcoach 2 Jeugd - Graafschap College

KNVB Voetbalcoach 2 Jeugd

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 01-09-2024
 • Opleidingskosten € 1.680,-
  Inschrijfgeld € 50,- te voldoen via een iDEAL-betaling

De opleiding

Binnen het voetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste voetbalcoach.
De taken van een voetbalcoach zijn onder te verdelen in: het coachen tijdens wedstrijden, het analyseren van wedstrijden, het geven van trainingen en het begeleiden van spelers en staf. Daarnaast is de voetbalcoach onderdeel van de club.

De KNVB Academie heeft ervoor gekozen om voetbalcoaches voor te bereiden op de praktijk door competentiegericht op te leiden. Competentiegericht opleiden
betekent dat de deelnemer in de praktijk aan de slag gaat met de (praktijk)opdrachten. Deze (praktijk)opdrachten staan centraal tijdens de bijeenkomsten. De producten van de opdrachten worden vastgelegd in de digitale leeromgeving van de KNVB.

Doelgroep

Iedereen die in het bezit is van een diploma Voetbalcoach 1 en aan een aantal aanvullende eisen voldoet.

 

Duur
Minimaal 24 bijeenkomsten + 1 bijeenkomst voor de praktijkbegeleiders
Opbouw

• Doorlooptijd: minimaal 25 weken.
• Opleidingsgedeelte: minimaal 24 bijeenkomsten + 1 bijeenkomst voor de praktijkbegeleiders.
• Ervaringsgedeelte: verplichte stage bij een jeugdteam 1 (minimaal twee keer per week 1.5 uur, gedurende de gehele opleiding).
• Oefengroepen: In totaal 14 bijeenkomsten met de voorgeschreven oefengroepen, te weten:
3 bijeenkomsten waarin het coachen van een wedstrijd centraal staat, 1 bijeenkomst waarin de wedstrijdanalyse centraal staat, de groepsbijeenkomsten in het 2e, 3e en 4e blok en alle bijeenkomsten in het 5e blok.
• Leeromgeving: digitale leeromgeving van de KNVB.

Bewijsstuk
Diploma
Toelichting bewijsstuk
Diploma Voetbalcoach 2 Jeugd KNVB
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
01-09-2024
Minimaal aantal deelnemers
1
Maximaal aantal deelnemers
8
Door wie wordt de opleiding gegeven

Rudi Vonk, als docent werkzaam bij het Graafschap College en de KNVB.

Kosten

Opleidingskosten € 1.680,-
Inschrijfgeld € 50,- te voldoen via een iDEAL-betaling

Aanmeldprocedure

Aanmelden via de volgende LINK

Als je aan de toelatingseisen voldoet, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Dit gesprek wordt afgenomen door de bevoegde KNVB-docent (niveau 2) van Graafschap College Werkt. Als je op basis van het intakegesprek een positief advies krijgt, kun je worden ingeschreven voor de opleiding.

Contactpersoon

Wil je meer informatie, neem dan contact op met:

Coen Lavalaye via c.lavalaye@graafschapcollege.nl

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging, de overeenkomst ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. Retournering van al verstuurde materialen, komt wel voor eigen rekening van de cursist. Het ontbinden kan per e-mail aan hetzelfde e-mailadres als waar vandaan de schriftelijke bevestiging is gestuurd.