Keuzedeel Helpende plus (K1296) - Graafschap College

Keuzedeel Helpende plus (K1296)

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Elke laatste dinsdag van de maand
 • € 1210,00 per deelnemer

De training

Met dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Hij/zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via het meten van de pols, bloeddruk, ademhaling en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Hij/zij weet waartoe hij/zij zelf bevoegd is en wanneer hij/zij de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

 

In uw opleiding tot Helpende heeft u algemene kennis opgedaan met betrekking tot basiszorg/persoonlijke verzorging. In het Keuzedeel Helpende plus bieden we kennis en vaardigheden op niveau 2+. De volgende onderwerpen komen aan bod: ziektebeelden (dementie, COPD, Diabetes mellitus, Parkinson, reuma, oncologie), medicatietoediening, kleine wondzorg, steunkousen aan- en uittrekken, acute situaties en palliatieve zorg. 

 

Indien gewenst kan voor verpleegkundig rekenen en het gebruik van de insulinepen in overleg een extra dagdeel georganiseerd worden. Hieraan zijn per dagdeel kosten verbonden (€ 105). 

 

U bereidt de bijeenkomsten thuis voor met behulp van E-leren en in de bijeenkomst vindt verdieping plaats en oefent u de verzorgende vaardigheden. 

 

Het Keuzedeel Helpende plus wordt afgesloten met een praktijkexamen waarbij u de nieuwe kennis en vaardigheden kunt toepassen. 

Doelgroep

Medewerkers met een diploma Helpende Zorg & Welzijn.
Het is noodzakelijk een werkplek te hebben waar de vaardigheden in de praktijk geoefend en geëxamineerd kunnen worden.

Duur
12 weken ontwikkelfase, 12 weken examenfase
Opbouw

De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. Dit zijn 12 dinsdagavonden van 18.30 tot 21.30 uur (inclusief kwartier pauze) en aansluitend een examenperiode van 12 werkweken. Voorafgaand aan de training vindt een introductiebijeenkomst plaats.

Tijdens het Keuzedeel Helpende plus werk je thuis digitaal, in de praktijk en op school aan de volgende onderwerpen:

 • wet- en regelgeving over risicovolle handelingen
 • steunkousen aan- en uittrekken met hulpmiddelen
 • uitscheiding, microlax, katheterzakjes verwisselen
 • aandoening aan de zintuigen en huid en wondzorg
 • medicatie uitreiken, herkennen van bijwerkingen
 • artrose, diabetes mellitus, COPD, CVA, hartfalen, Parkinson en reuma
 • dementie en onbegrepen gedrag
 • oncologie, chemotherapie en bestraling
 • palliatieve zorg, sterven en rouw
 • omgaan met acute situaties

Na de training en het succesvol afronden van het praktijkexamen bent u in staat om eenvoudige verzorgende handelingen samen met VIG-ers uit te voeren.

Voor uitgebreide informatie over de inhoud van het Keuzedeel Helpende plus K1296 kunt u het volgende document downloaden: Helpende plus

 

Studiebelasting en duur

Aantal weken: 12 weken ontwikkelfase, 12 weken examenfase 

Studielast totaal: 

 • lesuren: wekelijks een bijeenkomst van 2,5 uur 
 • zelfstudie: 2 uur per week 
 • bpv: minimaal 16 uur per week
Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Landelijk erkend certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Elke laatste dinsdag van de maand
Door wie wordt de training gegeven?

Een trainer met ervaring in de zorg

Kosten

€ 1210,00 per deelnemer

Overige informatie

U dient zelf een laptop in bezit te hebben of kunnen gebruiken. Een Chromebook, Apple, tablet of oude laptop is niet bruikbaar binnen het Graafschap College.

 

Dit Keuzedeel wordt niet geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

 

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over dit keuzedeel? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Teamassistente Graafschap College Werkt (Zorg & Welzijn)
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.