Gegevens ANBI-status

Het Graafschap College is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dat betekent onder andere dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben. Een instelling met de ANBI-status kan in aanmerking komen voor een aantal belastingvoordelen. Een ANBI moet op de website een aantal verplichte gegevens publiceren. Deze gegevens zijn te vinden op deze pagina.

Naam, adresgegevens en RSIN-nummer

Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland (Graafschap College)

Bezoek en postadres:
Locatie J.F. Kennedylaan 49
7001 EA Doetinchem
Tel.: 0314 353 500
info@graafschapcollege.nl

RSIN-nummer: 8017.83.847

Strategisch beleid

De missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen van het Graafschap College zijn beschreven in het strategisch beleidsplan

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van het Graafschap College bestaat uit het college van bestuur en de raad van toezicht. Meer informatie over het college van bestuur en de raad van toezicht vindt u onder rechten en plichten en in ons jaarverslag.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording vindt u in het beknopt financieel jaarverslag. Ons beloningsbeleid is conform de CAO MBO. Daarnaast is de ‘Regeling honorering toezichthouders mbo 2016’ van toepassing.

Verslag uitgevoerde activiteiten

In het jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd.