Informatie voor bpv-bedrijven 

Al een aantal weken bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie, wereldwijd en ook dichtbij huis. De noodzakelijke maatregelen, die de overheid in ieder geval tot en met 28 april a.s. heeft genomen, hebben een grote impact. Zeker ook op de bedrijven en instellingen in onze regio. Wij realiseren ons dat het voor velen van u moeilijke en/of onzekere tijden zijn.

Maatregelen raken bpv-overeenkomst

De maatregelen die het Graafschap College naar aanleiding van de landelijke overheidsmaatregelen heeft getroffen, raken ook de overeenkomst die u als bedrijf of instelling in het kader van beroepspraktijkvorming (bpv) bent aangegaan met één of meerdere van onze studenten.

Waardering voor uw betrokkenheid

Wij merken dat velen van u enorm meeleven met onze stagiair(e)s en het initiatief nemen om oplossingen en alternatieven te bedenken voor de gevolgen die de genomen maatregelen voor hen hebben. Wij waarderen dit gevoel van medeleven en de betrokkenheid bij onze studenten. We komen graag met u in contact om uw ideeën te bespreken en te toetsen (volgens een vastgestelde procedure) aan de vastgestelde richtlijnen waaraan leren en examineren in de praktijk moeten voldoen, ook in deze bijzondere tijd.

Algemene en opleidingsspecifieke maatregelen

Hieronder vindt u informatie over de tot nu toe genomen maatregelen en opgestelde richtlijnen die betrekking hebben op de bpv en examinering in de bpv. Alle besluiten zijn genomen op basis van de afgekondigde kabinetsmaatregelen, de richtlijnen van de MBO Raad en de handreiking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OC&W). Daarnaast zijn er maatregelen, richtlijnen en afspraken die specifiek voor de opleiding van uw stagiair(e)s gelden. Hierover wordt u door de betreffende opleiding geïnformeerd. Doordat het opleidingenaanbod van het Graafschap College breed en gevarieerd is, hebben we met betrekking tot de bpv te maken met veel verschillende branches. Binnen deze branches gelden verschillende regels, waardoor er verschillen ontstaan per opleiding en maatwerk nodig is.

Maatregelen m.b.t. de beroepspraktijkvorming

 • Leslocaties gesloten, wel onderwijs
  Het Graafschap College heeft ervoor gekozen de gebouwen te sluiten, maar het onderwijs door te laten gaan, voorlopig tot en met 3 mei. Dit betekent dat wat ons betreft studenten stage kunnen blijven lopen. Tenminste, zolang het bpv-bedrijf of de bpv-instelling dit toelaat en wenselijk acht en mits onze studenten fit en vitaal zijn. Het onderwijs dat normaal op school aangeboden wordt, wordt nu zoveel mogelijk online verzorgd.
 • Richtlijnen RIVM
  We gaan ervan uit dat van beide kanten de landelijke richtlijnen van het RIVM en de noodmaatregelen van de veiligheidsregio’s gevolgd worden. Sommige branches worden vanuit die richtlijnen en maatregelen gesloten, andere worden niet (expliciet) genoemd. In dat laatste geval volgen de studenten de richtlijnen van het bpv-bedrijf of de bpv-instelling en nemen ze de extra hygiënemaatregelen in acht.
 • Recht om niet deel te nemen aan bpv
  Voor bpv geldt vanaf 23 maart de richtlijn van het ministerie: studenten hebben het recht, als zij zich grote zorgen maken, om niet deel te nemen aan de bpv. In dat geval moeten zij zich melden bij hun studieloopbaanbegeleider en onderbouwen waarom de veiligheid op de bpv-plek in het geding is.
 • Bpv-begeleiding
  Bij de bpv zullen we de begeleiding op afstand vormgeven, om zo fysiek contact te vermijden. Concreet betekent dit dat de contactpersonen vanuit het Graafschap College wel bereikbaar zijn, maar niet fysiek op locatie zullen verschijnen. We hopen op begrip hiervoor.
 • Extra inzet van studenten
  We begrijpen eventuele verzoeken aan studenten om meer dan de afgesproken bpv-uren beschikbaar te zijn voor de inzet in het bpv-bedrijf of bpv-instelling, zeker als het om de ‘vitale sectoren’ gaat. Wat ons betreft zijn studenten hiervoor benaderbaar. Het is aan henzelf om hier al dan niet positief op te antwoorden. We vinden het hierbij belangrijk op te merken dat het online aangeboden onderwijs mogelijk moet blijven, ondanks deze extra inzet. Verzekeringstechnisch zijn de studenten ook binnen de huidige bpv-overeenkomst gedekt bij extra inzet.
 • Bijbaan in ‘vitale sector’
  Het kan zo zijn dat een student een bijbaan heeft in een van de ‘vitale sectoren’ en in een andere sector bpv-uren maakt. Mocht dat bpv-bedrijf of die bpv-instelling niet onder deze vitale sectoren vallen en er wordt door de werkgever uit de vitale sector een dringend beroep gedaan voor meer uren, dan heeft dat – wat ons betreft – prioriteit. We staan dit echter alleen toe, nadat er een schriftelijk verzoek van de werkgever in de vitale sector bij ons is ingediend. We hopen op begrip hiervoor.

Richtlijnen m.b.t. de examinering in de beroepspraktijkvorming

 • We geven bij het examineren voorrang aan studenten die dit kalenderjaar (2020) kunnen diplomeren. Dit doen we omdat zij de minste tijd hebben om eventuele vertraging op een andere manier in te halen.
 • Uiterlijk 24 april krijgen alle studenten die voor 31-12-2020 examineren (per leerjaar) een aangepaste examenplanning. Hierin geven we aan welke examens doorgang kunnen vinden met een bijbehorende planning.
 • Voor examinering in de bpv gelden de normale regels, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd. Dit geldt natuurlijk alleen als studenten momenteel een bpv-plek hebben en de bpv-organisatie dit kan begeleiden.
 • Voor studenten die door de coronacrisis geen stage kunnen lopen, zoekt het onderwijsteam naar oplossingen voor het behalen van de leerdoelen van de bpv. Dat is niet eenvoudig en zeker niet standaard. De oplossingen worden daarom voor iedere student individueel bepaald. Als de leerdoelen, ondanks aanvullende maatregelen, niet behaald kunnen worden, dan kan besloten worden om de stage/diplomering uit te stellen. Echter, we doen er alles aan om het vervolg naar werk, een volgend niveau of een vervolgstudie goed te laten verlopen, ook als de examinering t.b.v. diplomering misschien niet helemaal is afgerond.
 • Externe landelijke examens en proeven gaan door, mits ze uitgevoerd kunnen worden binnen de richtlijnen van het RIVM en er plek beschikbaar is.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan gerust contact op met de bpv-coördinator van de opleiding of met de opleidingsmanager.