Geïntegreerd Jaardocument 2019

Met genoegen presenteren wij ons Geïntegreerd Jaardocument 2019.

Net zoals vorig jaar heeft het jaarverslag de vorm van een geïntegreerd jaardocument, waarin zowel het bestuursverslag als het financiële jaarverslag integraal zijn opgenomen. Ook de jaarverslagen van de medezeggenschapsorganen (SR en OR) en de raad van toezicht maken deel uit van het geïntegreerd jaardocument.

2019: een jaar van veranderingen
Het jaar 2019 was een bewogen jaar, waarin belangrijke veranderingen in gang werden gezet. Wij hebben de strategische doelen herijkt en in dat licht werden ook vernieuwde uitgangspunten voor sturing en verantwoording vastgesteld. De bedrijfsvoering is op een nieuwe wijze ingericht en de examencommissies opnieuw gepositioneerd. Boven alles was het een jaar waarin met veel inzet en vanuit een krachtige samenwerking met de regio prachtig onderwijs werd gegeven. Wij zijn er trots op dat Samen.Leren.Delen. daarbij de kernwoorden van onze visie zijn en de verbindende kracht vormen in ons werk.

Wij wensen u veel leesplezier.