Rekenen en taal - Graafschap College

Rekenen en taal

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Nader te bepalen
 • € 45,00 per deelnemer

De training

Bent u gastouder of pedagogisch medewerker en wilt u zich verder bekwamen? Dan sluit deze training goed aan.

Ook in de kindertijd zijn we voortdurend bezig met taal en rekenen. Een moeder vraagt bijvoorbeeld aan haar kind: “Wil je twee lepels voor me pakken?” Waarop het kind vraagt: “Die grote of die kleine lepels?” Moeder geeft aan: “Doe maar die middelmatige, in het tweede bakje links”. Dit zijn allemaal korte opdrachtjes waarbij wiskundig inzicht en voldoende taalbegrip nodig is om een juiste keuze te kunnen maken.

Kinderen ontwikkelen hun cognitieve vaardigheden doordat zij zoveel mogelijk aan het denken worden gezet. Op heel jonge leeftijd al proberen kinderen door getallen en meten de wereld om hen heen te begrijpen. Dit gaat uiteraard gepaard met veel spel en veel taal.
Kinderen komen in aanraking met verschillende vormen, zoals vierkante blokken, driehoeken, cirkels en ballen die zij in hun spel gebruiken en die verschillende eigenschappen hebben.

Als gastouder heeft u een belangrijke rol in het herkennen van situaties waarin rekenen en taal voorkomen, het creëren van kansen, het begrijpen en het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling.

In deze training vergroot u uw kennis over de achtergronden van rekenen en taal en leert u hoe u als begeleider situaties kunt herkennen, waarin kinderen kennismaken met rekenen en taal en hoe u deze kansen kunt benutten om kinderen daarin te begeleiden en te ondersteunen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor gastouders en pedagogisch medewerkers.

Duur
1 avond van 3 uur van 18.30 tot 21.30 uur
Opbouw

In deze training vergroot u uw kennis over de achtergronden van rekenen en taal en leert u hoe u als begeleider situaties kunt herkennen, waarin kinderen kennismaken met rekenen en taal en hoe u deze kansen kunt benutten om kinderen daarin te begeleiden en te ondersteunen.

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Nader te bepalen
Minimaal aantal deelnemers
15
Maximaal aantal deelnemers
20
Kosten

€ 45,00 per deelnemer

Aanmeldprocedure

De deelnemers moeten werkzaam zijn als gastouder, werken bij een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 1. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   – De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   – Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 1. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.