Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (bbl) - Graafschap College

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (bbl)

(voorheen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen), Crebocode 25779

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
 • Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 588,-. 

De opleiding

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt jij je afhankelijk van de behoeften van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie en zelfredzaamheid. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Ook ga je professioneel om met je gevoelens en emoties bij moeilijke situaties. Daarbij breng je jouw mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. Je voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van de cliënt en activiteiten met een groep cliënten. Bovendien heb je een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers.

Duur
3 jaar
Opbouw

Tijdens de hele opleiding werk en leer je in de praktijk en volg je een opleidingstraject op school. Op school leer je de kennis en vaardigheden die te maken hebben met de uitvoering van het beroep. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. 

De opleiding  duurt jaar. Hoe lang je precies over de opleiding doet, is afhankelijk van je vooropleiding en je eigen ontwikkeling. 

Keuzes maken tijdens je opleiding:
In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

Bewijsstuk
Diploma
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
Kosten

Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 588,-. 

Overige kosten

Onderwijsbenodigdheden:
Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar. 

Leerjaar 1
• Boeken en licentie: € 370,- en € 420,-
  Totaal: tussen € 370,- en € 420,- 

Leerjaar 2
• Boeken en licenties: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,- 

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,- 

Aanmeldprocedure

Toelatingscriteria: 

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. 

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier. 

 

Aanmelden: 

Deze opleiding start meerdere malen per jaar. Voor toelating moet je een geldige arbeidsovereenkomst of een stageplaats bij een erkend leerbedrijf hebben. Voor toelating tot de bbl-opleiding kan op verzoek van de werkgever een intake en/of test(en) in de procedure zijn opgenomen. 

Jouw startdatum wordt in overleg met de opleiding en je werkgever bepaald.  

Vervolgmogelijkheden

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. 

Overige informatie

Verklaring omtrent gedrag (vog) 

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een verklaring omtrent gedrag (vog). 

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde vog niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden. 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.