Oog voor interactie - Graafschap College
De training

Bent u pedagogisch medewerker niveau 3 of 4 en wilt u zich verder bekwamen? Dan sluit de training ‘Oog voor interactie’ goed aan.

Joep van bijna 8 is erg op zichzelf, reageert vaak afwachtend, neemt weinig initiatief en heeft weinig contact met andere kinderen op de groep. Als pedagogisch medewerker heeft u het idee dat hij wel graag contact zou willen. Hoe kunt u Joep helpen dat contact op gang te brengen? Met welke interactievaardigheden geeft u hem de beste steun?

Dit is een alledaags voorbeeld uit de kinderopvang waarbij interactievaardigheden en taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers heel belangrijk zijn. Hoe staat het met mijn spreken, schrijven en lezen in mijn werk? Hoe kan ik bijdragen aan meer taalvaardigheid? En wat zijn mijn sterke en zwakke kanten in de communicatie met kinderen en ouders? Dat soort vragen staan centraal in ‘Oog voor interactie’. Taalrijke interactie in kinderopvang van 0 tot 12 jaar. Professionals in de kinderopvang gaan aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Dit doen zij onder andere door te kijken naar filmbeelden van het eigen handelen. Deze training is ontwikkeld door onder andere het NJI.

Video-feedback
In de training ‘Oog voor interactie’ staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar uzelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in uw groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijkt u gericht naar uw eigen handelen en werkt u aan het versterken van uw taalgebruik en uw interacties met anderen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4.

Opbouw

De opzet van de training:

 • voorafgaand een taaltoets
 • 6 bijeenkomsten
 • 1 individueel coachingsgesprek (na de derde bijeenkomst)
 • eindgesprek

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 10 à 12 deelnemers. Het coachingsgesprek en het eindgesprek zijn individueel.

De training is er in twee varianten:

 • Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
 • Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

De groepen zijn gecombineerd in één groep omdat de training door twee trainers gegeven wordt en daarom differentiatie mogelijk is. In beide varianten gaan we op dezelfde manier aan de slag.
We werken langs drie leerlijnen:

 1. Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden:
  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor autonomie
  • structureren en leidinggeven
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • begeleiden van interacties tussen kinderen
 • We vertalen de 6 interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen. U oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als door middel van praktijkopdrachten. We besteden extra aandacht aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de taalontwikkeling bij kinderen.
 1. Kijken naar uzelf met anderen. Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat u zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers en de trainer. Dit gebeurt in kleinschalige setting (duo’s) en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte ‘interactieschalen’. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, tijdens het coachingsgesprek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer de individuele voortgang van de deelnemers. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei.
 1. Versterken eigen taalvaardigheid. De training is zeer talig opgezet. Tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk wordt er voortdurend spelenderwijs een beroep gedaan op de vaardigheden spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. Wanneer deze vaardigheden bij een deelnemer onvoldoende zijn, is er extra ondersteuning mogelijk.

We helpen u om uw kracht uit te bouwen. Tijdens de trainingsperiode wordt iedere deelnemer gecoacht door de trainer. De trainer bewaakt of iedereen voldoende leerkansen krijgt en neemt.

 

Omvang:

Bijeenkomst Datum Opmerking
1 Gezamenlijk
2 Gezamenlijk
3 Gezamenlijk
Individuele coaching gesprekken
4 Gezamenlijk
5 Gezamenlijk
6 Gezamenlijk
Individuele eindgesprekken

 

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname van het NJI. Opname in NJI
Startdatum
data worden nog gepland
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de training gegeven?

De training wordt gegeven door Nathalie Schmiermann-Peters en Coby Goederond.

Nathalie Schmiermann-Peters is docent omgangskunde en 12 jaar werkzaam als docent bij de opleiding pedagogisch werk.
Coby Goederond is afgestudeerd hbo’er sociale pedagogiek en heeft 20 jaar ervaring als begeleidend pedagoog in de kinderopvang.

Kosten

€ 705,00 per deelnemer

Overige kosten

± € 30,00 voor het boek/e-book ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’

Overige informatie

Het onderwijsmateriaal bestaat uit:

 • het boek/e-book ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’
 • filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie
 • filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
 • het werkboek
Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   – De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   – Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.