Leider Sportieve Recreatie - Graafschap College

Leider Sportieve Recreatie

 • Indien er voldoende deelnemers zijn in overleg
 • € 1045,00 per deelnemer. Incompany gelden andere tarieven bij meer deelnemers

De training

Wil je kinderen meer zien bewegen, geloof je in de waarde van bewegen in het opgroeien van kinderen? Dan is het verbeteren van jouw kennis en vaardigheid met betrekking tot bewegen en spel in het vakmanschap als pedagogisch medewerker een must!
Het Graafschap College biedt je daarvoor een kans: je kunt het certificaat Leider Sportieve Recreatie (LSR; erkend door de Nederlandse Sport Alliantie) behalen op een manier die bij jou past: met plezier, leuke interactieve lessen, veel in de praktijk uitproberen, lessen en zelfstudie op de momenten die jou uitkomen!
Dit certificaat heeft een civiele waarde voor de organisatie en voor jou als individuele medewerker in jouw loopbaan en in bijvoorbeeld de vrijetijdsbesteding.

 

Doel van de training
Het spel en bewegen gebruiken als middel in het dagelijkse pedagogische handelen. Dat houdt in dat je verdiepende kennis verkrijgt en vaardigheden traint op het gebied van met name bewegen.

Doelgroep

Medewerkers met een diploma SPW, Pedagogisch werk niveau 3 en 4 en werkzaam als pedagogisch medewerker.

Duur
12 bijeenkomsten van 3 uur verspreid over een half jaar
Opbouw

– 36 uur les (12 bijeenkomsten van 3 uur verspreid over een half jaar)
– Beroepspraktijkvorming 30 uur
– Zelfstudie 40 uur

 

Inhoud van de training
De 12 bijeenkomsten bestaan uit het verdiepend behandelen van de thuis gelezen theorie en het zelf praktisch ervaren en uitvoeren van opdrachten.

 

Uitgangspunten van de training
De beroepscontext van de medewerkers is het uitgangspunt voor het leren. De uitgangspunten voor de opzet van de training zijn:
• Een didactisch model bestaande uit een mix van theoretische inhoud en praktijkopdrachten middels e-learning.
• De deelnemer bereidt de les voor (studiebelasting van 3 uur per week).
• Beroepspraktijkvorming:
• Op de eigen werkplek vindt de beroepspraktijkvorming voor de praktijkoefeningen plaats, zo niet dan elders bijvoorbeeld basisschool, sportclubs. Organisatie in handen van deelnemer.
• Dit moet op een SBB-erkend stageadres zijn.
• Ondersteuning van praktijkopleider(s) door docent/coach Graafschap College.
• Examen:
• Na afronding van praktijkopdrachten en een eindtoets/proeve start de examenfase: een praktijkopdracht (inclusief voorbereiding, evaluatie en reflectie) en een portfolio of ander product.
• Bij de examens komt andere docent (in de rol van opleidingsexaminator) en andere praktijkopleider (in de rol van praktijkexaminator) het handelen en de prestatie beoordelen.

Bewijsstuk
Certificaat
Toelichting bewijsstuk
Deelnemers die minimaal 90% van de lessen hebben gevolgd, de opdrachten naar behoren hebben uitgevoerd én het examen positief hebben afgerond, komen in aanmerking voor een certificaat dat wordt erkend door de Nederlandse Sport Alliantie (NSA).
Startdatum
Indien er voldoende deelnemers zijn in overleg
Minimaal aantal deelnemers
12
Maximaal aantal deelnemers
18
Door wie wordt de training gegeven?

Erkende trainers werkzaam als docent op het Graafschap College

Kosten

€ 1045,00 per deelnemer. Incompany gelden andere tarieven bij meer deelnemers

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.