Keuzedeel Urban Sports (K0615) - Graafschap College

Keuzedeel Urban Sports (K0615)

 • Augustus 2023
 • Cursusgeld € 600
  Lesmateriaal € 90
  Examenkosten € 150
  Specialisatiekosten: mede afhankelijk van betreffende bond

De training

Het trainingsprogramma is erop gericht dat de deelnemer:

 • vaardig(er) wordt in enkele Urban Sports;
 • leert op welke wijze hij/zij zichzelf kan profileren en hoe hij/zij een aanbod kan ontwikkelen dat aansluit bij de lokale situatie en doelgroep;
 • leert hoe hij/zij op een specifieke manier Urban Sports-aanbod kan positioneren;
 • leert hoe hij/zij met dit aanbod een hele specifieke doelgroep kan benaderen en verbinden;
 • zich verdiept in Urban Sports als onderdeel van een (jeugd)cultuur, waarin ook muziek, kunst en mode een grote rol spelen;
 • leert om activiteiten en evenementen op het gebied van Urban Sports te verbinden met entertainment en gevoel voor show;
 • inzicht verwerft in de wijze waarop verdiensten kunnen worden verkregen uit Urban Sports.

 

Niveau scholing
Niveau 3

 

Vereiste vooropleiding/ervaring
Minimaal niveau 3 werk- en denkniveau. Affiniteit met Urban Sports.

Doelgroep

Werkveld professionals die zich willen oriënteren en bekwamen in de wereld van de Urban Sports en het aanbieden van Urban Sports en events.

Duur
zie: Opbouw
Opbouw

Algemeen
De eerste fase is vooral gericht op kennismaking, uitleg van het keuzedeel en het leggen van de juiste basis. Hier gaan de studenten en deelnemers aan de slag met theorie die van toepassing is op alle ‘Urban’ sporten en introduceren we het gezamenlijke doel, namelijk: “Jezelf constant uitdagen en ontwikkelen op FYSIEK, MENTAAL en SOCIAAL vlak.” Hier maken de deelnemers kennis met de Urban eigenschappen, competenties en kernwaarden:

DARE: Doelgericht, Autonoom, Reflectief, Exploratief;
MOVE: Motiveren, Overwinnen, Verbinden, Excelleren;
FUNDAMENTALS: Fun, Freedom, Fitness, Friendship, Fulfilment.

 

Oriëntatie
In deze tweede fase maken de studenten en deelnemers kennis met verschillende ‘Urban’ sporten in de vorm van clinics, welke (voor zover mogelijk) worden aangeboden door de keuzedeel docent van de opleiding. In deze korte clinics worden thema’s behandeld die overlap vinden binnen bepaalde Urban sporten. Dit maakt het mogelijk om verschillende (eenmalige) clinics aan te bieden van specifieke sporten en tegelijkertijd meerdere belangrijke thema’s te behandelen. Deze werkwijze resulteert in meer diepgang zonder veel kostbare tijd aan slechts 1 sport te moeten besteden. De sporten die aan bod komen in de oriëntatiefase zijn opgedeeld in DRIE clusters. Freerunning, Skateboarden en Calisthenics.

 

Specialisatie
In de specialisatiefase maken de studenten en deelnemers een keuze uit de drie clusters waarin zij zich vervolgens zullen specialiseren. Vanaf dit moment gaan zij in kleinere groepen aan de slag, richten ze alle opdrachten op de gekozen sport en passen ze geleerde kennis direct toe binnen hun stageadres. Het specialisatiedeel biedt de studenten en deelnemers de mogelijkheid een erkend bondsdiploma te halen. Op deze manier worden de studenten en deelnemers een echte expert op het gebied van hun keuze.

‘Body sports’  – Alles met je eigen lichaam
‘Ball sports’    – Alles met een bal
‘Roll sports’    – Alles op wielen

BODY: Freerunning, Calisthenics, Breakdance
BALL:  3X3 Basketball, Panna knock-out, Baseball 5
ROLL:  Skateboarden, BMX, Stuntsteppen

 

Stage
Om bovengenoemde te kunnen waarmaken, is het van belang dat de studenten en deelnemers terecht komen in een omgeving waarin zij echt door ‘urban sporters’ worden ‘meegezogen’ in hun wereld. Alleen door zelf te ervaren hoe het is om onderdeel van een ‘urban sport’ familie te zijn, leer je de belangrijkste competenties die een trainer in de ‘urban sport’ uniek maakt.

Met deze reden is het extra belangrijk dat de bpv-adressen (BeroepsPraktijkVorming), stageaanbieders en -begeleiders zorgvuldig worden uitgekozen, zodat de kwaliteit van het leerproces gewaarborgd blijft. Daarom stellen we de volgende eisen aan de betrokken bpv-organisaties:

 • eigen trainingsfaciliteiten (park, hal, gym etc.);
 • sport specifiek materiaal/obstakels;
 • gekwalificeerd en ervaren personeel/trainers;
 • SBB-erkenning + Urban Basic.

De opleiding gaat samen met Urban Basic op zoek naar geschikte bpv-aanbieders. Studenten en deelnemers kunnen zelf stageadressen aandragen.
Voorafgaand aan de stage wordt vanuit de opleiding contact gezocht met het bpv-bedrijf om de stage te bespreken en de stagedocumenten te overhandigen.
Gedurende de stageperiode bezoekt de docent vanuit de opleiding de verschillende adressen en onderhoudt het contact met de stagebegeleiders.
Na afloop van de stage vult de stagebegeleider de eindbeoordeling in en evalueert de stage met de student of deelnemer en koppelt dit terug naar de docent.

 

Studiebelasting en duur
Aantal weken: 20
Studielast totaal: 240 klokuren
Contacttijd: 60-80 uren
Zelfstudie: 60-80 uren
Bpv (stage): minimaal 80 uren
De werkelijke studielast hangt ook af van de ervaringen, kennis en vaardigheden die de deelnemer in huis heeft.

 

Vorm van het examen
Het examen bestaat uit het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een Urban Sport event.

 

Soort bewijsstuk
Mbo-certificaat Kwalificatiestructuur sport level 2.
Via specialisatie is het mogelijk om ook een certificaat op level 3 te behalen.

 

Voor uitgebreide informatie over de inhoud van dit keuzedeel, kun je het volgende document downloaden: Keuzedeel Urban Sports K0615.

Bewijs van deelname
Certificaat
Startdatum
Augustus 2023
Minimaal aantal deelnemers
12
Maximaal aantal deelnemers
19
Door wie wordt de training gegeven?

Kevin Alsemgeest, voormalig TeamNL atleet, coach en pionier op het gebied van freerunning en Urban Sports.
Kevin is tevens de oprichter en eigenaar van het bedrijf Urban Basic, een landelijk kenniscentrum op het gebied van Urban Sports.

Kosten

Cursusgeld € 600
Lesmateriaal € 90
Examenkosten € 150
Specialisatiekosten: mede afhankelijk van betreffende bond

Overige informatie

Studenten en deelnemers krijgen toegang tot uniek online Urban platform:
– digitale versie Urban lesmateriaal
– netwerk van professionals
– jaarlijks ‘Urban United’ event

 

Maatwerk:
Afhankelijk van vooropleiding, kennis, ervaring en vaardigheid wordt bekeken welke maatwerkmogelijkheden er zijn.

Contactpersoon

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ap te Winkel, contactpersoon bij- en nascholing Sport, bewegen en gezondheid a.tewinkel@graafschapcollege.nl.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden<\/strong>\r\n\r\nOp de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.\r\n\r\n \r\n\r\nAanmeldingsvoorwaarden<\/strong>\r\n

  \r\n

 1. Aanmelding voor de cursus\r\n
   \r\n

  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.<\/li>\r\n
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij\/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.<\/li>\r\n
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.<\/li>\r\n
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
  5. Financiële verplichtingen\r\n
    \r\n

   1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.<\/li>\r\n
   2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
   3. Indien de cursist zijn\/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:\r\n
     \r\n

    • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
    • Algemene informatie\r\n
      \r\n

     1. Lesmaterialen\r\n De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
     2. Onvoldoende vooropleiding\r\n Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.<\/li>\r\n
     3. Algemeen voorbehoud\r\n Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.<\/li>\r\n
     4. Klachten\r\n In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.<\/li>\r\n
     5. Aansprakelijkheid\r\n Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en\/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
     6. Bedenktijd\r\n
       \r\n

      1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n<\/ol>