Aan de slag met je leervraag - Graafschap College

Aan de slag met je leervraag

 • Elke dinsdagavond vanaf 18.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)
 • Afhankelijk van het traject wat je gaat volgen

De training

Het Graafschap College staat open voor jou!

Wil jij je graag verder ontwikkelen als medewerker in de zorg? Het Graafschap College biedt verschillende leertrajecten en trainingen aan waarmee je toewerkt naar een diploma, een certificaat en/of punten in het kwaliteitsregister V&VN. Ook voor het opfrissen van enkele vaardigheden ben je van harte welkom.

Onze medewerkers zitten wekelijks voor je klaar om jou en je medestudenten te helpen om, vanuit vraagstukken uit jouw werk, actief kennis en vaardigheden op te doen. Deze nieuwe kennis en vaardigheden helpen jou om je werk beter te kunnen uitvoeren of uit te breiden. Na toetsing/examinering ontvang jij een diploma of certificaat en worden indien van toepassing de geaccrediteerde punten bijgeschreven in het Kwaliteitsregister V&VN.

Doelgroep

Iedereen met een leervraag

Duur
Dinsdagavond, maar de tijdsduur is afhankelijk van het traject wat jij gaat doen
Opbouw

Het traject is als volgt:
1. Aanmelding leervraag
2. Intakegesprek, opstellen plan (eventueel telefonisch)
3. Introductie in het leerlandschap
4. Aan de slag
5. Afronding
6. Diploma/(Mbo-)certificaat/bekwaamheidsverklaring/bewijs van deelname

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Afhankelijk van het traject wat je gaat doen. Maar de mogelijkheden zijn: bewijs van deelname, bekwaamheidscertificaat, Mbo keuzedeel certificaat, Mbo-certificaat, branche-erkend certificaat of mbo-diploma
Startdatum
Elke dinsdagavond vanaf 18.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)
Door wie wordt de training gegeven?

Er is altijd een coach voor jou aanwezig en een instructeur voor vaardigheden in het skillscentrum

Kosten

Afhankelijk van het traject wat je gaat volgen

Overige informatie

Indien van toepassing: geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN

Contactpersoon

Wil je meer informatie over dit aanbod? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging, de overeenkomst ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. Retournering van al verstuurde materialen, komt wel voor eigen rekening van de cursist. Het ontbinden kan per e-mail aan hetzelfde e-mailadres als waar vandaan de schriftelijke bevestiging is gestuurd.