Achterhoek in Beweging en Graafschap College werken nog nauwer samen

Op 23 mei ondertekenden Achterhoek in Beweging en het Graafschap College een samenwerkingsovereenkomst waarin sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan. Door het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van initiatieven op dit gebied wordt de leefbaarheid van de regio vergroot.

Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten die, samen met partners in o.a. zorg, onderwijs, sport, cultuur en bedrijfsleven, bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal stellen. De heer Kuster, wethouder gemeente Oude IJsselstreek en voorzitter van Achterhoek in Beweging, en mevrouw Shkolnik, vicevoorzitter college van bestuur Graafschap College, ondertekenden de overeenkomst. De twee partijen werken al langer samen op dit gebied, maar de ondertekening van de overeenkomst zet die samenwerking extra kracht bij.

Sport als middel

“Sport is een middel, een manier om de regio vitaal te houden. Sport en bewegen, dus ook de opleiding Sport en bewegen, verdient daarom bijzondere aandacht,” zo begint de heer Kuster. “De opleiding richt zich op diverse doelgroepen, bijvoorbeeld jeugd, ouderen en mensen met een beperking, ook de doelgroep gezonde medewerkers wordt steeds belangrijker.” Mevrouw Skholnik vult aan: “De opleiding kan niet zonder intensieve samenwerking met gemeenten en andere samenwerkingspartners. Nu al zijn er binnen diverse organisaties en instellingen hybride leeromgevingen ingericht, waar onze studenten kunnen leren én werken. Met deze overeenkomst willen we deze infrastructuur versterken, voor huidige studenten en voor studenten die de opleiding hebben afgerond.”

Innovatie

De heer Kamperman, projectleider van Achterhoek in Beweging, merkt op dat de beide organisaties goed bij elkaar passen: “Het school- en sportseizoen loopt gelijk, dat is makkelijk, maar belangrijker nog: bij beide organisaties is de cultuur gericht op innovatie, op nieuwe mogelijkheden in opleiden, preventie en sport, denk bijvoorbeeld aan Urban Sports.”

Lokaal

Achterhoek in Beweging heeft een regionaal Beweeg- en sportakkoord 2020-2030 opgesteld waar op dit moment al zes gemeenten zich aan verbonden hebben; bij twee gemeenten is het nog in behandeling. Ook in dit visiestuk is het realiseren van samenwerkingsverbanden het uitgangspunt. Gezien de grootte van individuele gemeenten is het logisch om Achterhoek-breed in te zetten. Mevrouw Mijnen, wethouder gemeente Montferland en bestuurlijk vertegenwoordiger namens Achterhoek in Beweging, merkt op: “De regionale samenwerking druppelt door in het lokale, je kunt lokaal zien wat er door die samenwerking mogelijk wordt.”

Stuurgroep

De stuurgroep die de samenwerking monitort en borgt bestaat, naast de eerder genoemde mevrouw R. Mijnen en de heer P. Kamperman, uit mevrouw A. Visser, sectordirecteur Zorg, Welzijn & Sport en bestuurlijk vertegenwoordiger namens het Graafschap College, en de heer A. te Winkel, opleidingsmanager van de opleiding Sport en bewegen van het Graafschap College.

Beoogde resultaten

Tot slot, de volgende resultaten vormen de doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst:

  • De ontwikkeling van open Sportparken in de Achterhoek in relatie tot het realiseren van hybride leeromgevingen voor opleidingen van het Graafschap College.
  • Succesvolle kennisdelings- en netwerkbijeenkomsten, waar nieuwe verbindingen en concrete acties uit voortkomen.
  • Het creëren en realiseren van sportbanen in de regio Achterhoek.
  • Opzetten van netwerken in de regio Achterhoek met concrete uitvoeringsagenda’s rond thema,s open sportparken gezonde leefstijl jeugd, vitaal ouder worden, uniek sporten, talentontwikkeling, vitale beroepsbevolking, evenementen.
  • Scholder an Scholder methodiek uitwerken in onderwijsprogramma’s.
  • Gedachtegoed rond Positieve Gezondheid implementeren in onderwijs en verder verspreiden in de regio.